Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 3

W przypadku tego badania dodatkowe centrum uczestniczące w Danii wprowadziło wszystkie istotne dane do SCAAR. Dane były monitorowane i osądzane w ramach regularnej walidacji rejestru; nie przeprowadziliśmy oddzielnego, dedykowanego monitoringu i rozstrzygnięcia danych dla próby TASTE. Rozważaliśmy włączenie do badania pacjentów ze STEMI, u których planowano PCI po koronarografii. Pacjenci kwalifikowali się do badania, jeśli mieli ból w klatce piersiowej sugerujący niedokrwienie mięśnia sercowego przez co najmniej 30 minut przed przyjęciem do szpitala, jeśli czas od wystąpienia objawów do przyjęcia do szpitala był krótszy niż 24 godziny, a jeśli elektrokardiogram (EKG) wykazał nowe Zniesienie odcinka ST lub blok lewej odnogi pęczka Hisa (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku Dodatkowym). Kryteriami wyłączającymi były: konieczność wykonania awaryjnego pomostowania tętnic wieńcowych, niezdolność do wyrażenia świadomej zgody, wiek poniżej 18 lat i poprzednia randomizacja w badaniu TASTE.
Po udzieleniu wstępnej zgody na leczenie pacjenci, którzy spełnili wszystkie kryteria włączenia i nie mieli kryteriów wykluczenia zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do aspiracji skrzepu, a następnie PCI lub tylko PCI. Randomizacja została przeprowadzona za pomocą internetowego modułu randomizacji w bazie danych SCAAR. Wszyscy pacjenci zostali poproszeni o potwierdzenie zgody na uczestnictwo poprzez pisemną świadomą zgodę w ciągu 24 godzin.
Procedury inwazyjne
Wszyscy pacjenci przeszli koronarografię i PCI; stosowanie inhibitorów płytek krwi lub antykoagulantów pozostawiono w gestii lekarza prowadzącego. W przypadku pacjentów losowo przydzielonych do aspiracji skrzepu, po umieszczeniu prowadnika następowała aspiracja zakrzepu za pomocą ręcznego cewnika aspiracyjnego przed zabiegiem PCI (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym). W przypadku obu grup badanych zalecono podawanie dootrzewnowe azotanów po przywróceniu przepływu przeciwzakrzepowego. Zalecano stentowanie, z pozostawieniem rodzaju stentu do uznania lekarza i opcjonalną postdilacją (poszerzenie stentu po wszczepieniu). Podawanie inhibitorów P2Y12 pozostawiono w gestii lekarza; zalecano jednak dożywotnie leczenie kwasem acetylosalicylowym. Przekierowanie z jednej grupy do drugiej było odradzane, ale jeśli wystąpiło, zostało zarejestrowane w rejestrze, a pacjenta kontynuowano.
Trial Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność z dowolnej przyczyny po 30 dniach, a dane dotyczące śmiertelności uzyskano z krajowego rejestru ludności. Wtórne punkty końcowe, dla których dane uzyskano z rejestru SWEDEHEART i krajowego rejestru zwolnień, obejmowały 30-dniowe stawki hospitalizacji z powodu nawrotu zawału mięśnia sercowego, zakrzepicy w stencie, rewaskularyzacji docelowego naczynia, rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem i kompozytu wszystkich – śmiertelność lub nawracający zawał mięśnia sercowego
[podobne: zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja, sanatorium grażyna ciechocinek, staw rzekomy ]

Powiązane tematy z artykułem: sanatorium grażyna ciechocinek staw rzekomy zajęcia korekcyjno kompensacyjne definicja