Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 5

Wskaźniki szans dla punktów końcowych oszacowane podczas hospitalizacji wskaźnika zostały oszacowane na podstawie modelu regresji logistycznej, z wartościami P obliczonymi za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona. Analizy podgrup przeprowadzono poprzez uwzględnienie terminu interakcji w modelu proporcjonalnych zagrożeń. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute). Zgodnie z planem analizy okresowej uznano, że wartość dwustronna P mniejsza niż 0,0471 wskazuje na istotność statystyczną w odniesieniu do zmiennej pierwotnej. Wyniki
Badana populacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja, losowanie i kontynuacja. Pacjenci z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI), którzy byli poddawani przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), zostali włączeni do badania. Pokazano liczbę pacjentów, którzy zostali włączeni do badania, losowo przydzieleni do grupy badanej i kontynuowano w trakcie okresu badania, a także liczbę pacjentów, którzy nie byli włączeni do badania (większość z nich nie spełniała kryteria włączenia), ale których obserwowano podczas okresu badania. SMAK oznacza aspirację zakrzepu w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w Skandynawii.
W badaniu wzięły udział wszystkie 29 centrów PCI w Szwecji, a także w Islandii i w Danii. W okresie badania 11709 pacjentów ze STEMI w Szwecji i Islandii przeszło PCI i zostało zarejestrowanych w SCAAR. Spośród nich 7012 zostało włączonych do badania. Dodatkowych 247 pacjentów zapisano z ośrodka w Danii, w sumie 7259 pacjentów (ryc. 1). Piętnaście błędnych zapisów (pacjenci początkowo zgłaszani jako osoby ze STEMI, dla których diagnoza została zmieniona przez operatora i nie wykonano PCI) zostali wykluczeni z bazy danych, pozostawiając 7244 pacjentów poddanych randomizacji.
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka pacjentów według stanu losowości i grupy leczenia. Wyjściowe charakterystyki kliniczne wszystkich pacjentów poddanych randomizacji (w tym pacjentom we wszystkich ośrodkach) i wszystkich pacjentów, którzy nie zostali poddani randomizacji (w tym pacjentów we wszystkich ośrodkach z wyjątkiem ośrodka w Danii) wymieniono w Tabeli 1. wymienione w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku. Łącznie 60% pacjentów ze STEMI i skierowanych do PCI w Szwecji i Islandii przeszło randomizację w badaniu TASTE w okresie badania.
Żaden z pacjentów poddanych randomizacji nie stracił czasu na obserwację w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego. Jednak sześciu pacjentów wycofało zgodę i zostało włączonych do analizy tylko do daty wycofania
[przypisy: przychodnia 11 listopada, apo flutam, megamed bełchatów ]

Powiązane tematy z artykułem: apo flutam megamed bełchatów przychodnia 11 listopada