czarna rzadka biegunka cd

Kategorie opieki, którym przypisano opłaty, obejmowały wizyty w biurze, radiografię i inne badania obrazowe, leczenie, fizjoterapię i inne sposoby leczenia. Opłaty przez kręgarzy w dużej mierze stanowią ostatnią kategorię. Dodatkowe informacje na temat przypisanych opłat są dostępne na żądanie. Aby porównać opłaty w warstwie HMO z tymi w innych warstwach, przypisaliśmy opłaty jednostkom opieki zapewnionym przez praktyków HMO, stosując te same reguły decyzyjne, które stosowaliśmy dla innych warstw. Badaliśmy dwuwymiarowe zależności pomiędzy typem lekarza a każdą zmienną wyniku, stosując jednokierunkową analizę wariancji lub test Kruskala-Wallisa13 dla danych ciągłych, test chi-kwadrat Pearsona dla danych kategorycznych oraz nieparametryczne metody Kaplana-Meiera dla danych na temat czas na przywrócenie funkcji. Po tych dwuwymiarowych analizach przeprowadzono analizy wieloczynnikowe. Model proporcjonalnego hazardu Coxa zastosowano do oszacowania czasu powrotu do funkcji, z korektą dla zmiennych współzmiennych, która może zaburzyć relację pomiędzy typem praktyka a odzyskiwaniem funkcji. Regresja logistyczna została wykorzystana do analiz ze zmiennymi dychotomicznymi. Prawdopodobieństwa i 95-procentowe przedziały ufności zostały obliczone na podstawie oszacowanych przez model współczynników beta i błędów standardowych. Zastosowano wieloraką regresję liniową do oszacowania skorygowanych średnich różnic w zmiennych ciągłych wśród sześciu warstw. Ponieważ dane o kosztach były zniekształcone, modelowaliśmy opłaty na trzy sposoby: poprzez badanie rzeczywistych kwot w dolarach, wartości przekształconych w dzienniku i kolejności rang. Współczynniki beta i błędy standardowe zostały użyte do obliczenia skorygowanych średnich i 95-procentowych przedziałów ufności. 14 We wszystkich analizach poprawiliśmy błąd standardowy dla każdej korelacji wewnątrzgrupowej z powodu schematu próbkowania klastra.15 Zastosowano standardowe pakiety oprogramowania statystycznego (SAS i Stata) do analiz.16,17
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów z ostrym bólem pleców obserwowanym przez różne typy dostawców. Rysunek 1. Rycina 1. Krzywe modelu Coxa czasu od pierwszej wizyty w funkcjonalnej regeneracji pośród grup pacjentów z bólem krzyża związanych z różnymi typami dostawców. Przedziały ufności pokrywają się (dane niepokazane), bez statystycznie istotnych różnic między sześcioma warstwami. Dane zostały skorygowane o różnice w stanie wyjściowym w zakresie statusu funkcjonalnego (wynik Rolanda-Morrisa), obecność lub brak rwy kulszowej, dochód, czas trwania bólu przed wizytą indeksu, status odszkodowania dla pracowników i poziom wykształcenia. Z powodu nakładania się nie wszystkie z sześciu krzywych są widoczne.
Od czerwca 1992 r. Do marca 1993 r. Do badania włączono ogółem 1633 pacjentów. Charakterystyka kliniczna i demograficzna pacjentów w sześciu warstwach była zasadniczo podobna, chociaż występowały statystycznie istotne różnice dla wielu zmiennych (Tabela 1). Pacjenci byli stosunkowo młodzi, a znaczna mniejszość miała rwa kulszową. Rekompensata pracowników dotyczyła 31 procent przypadków. W każdej z warstw 59 procent lub więcej pacjentów miało ostry ból pleców krótszy niż dwa tygodnie. Ogólnie rzecz biorąc, u pacjentów wystąpiła szybka poprawa, z medianą 8 dni i średnio 16 dni do odzyskania funkcji (powrót do stanu funkcjonalnego podobnego do tego przed wystąpieniem bólu krzyża)
[podobne: rekonwalescencja po operacji przegrody nosowej, sanatorium grażyna ciechocinek, przychodnia 11 listopada ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia 11 listopada rekonwalescencja po operacji przegrody nosowej sanatorium grażyna ciechocinek