Molekularna podstawa nikotyny jako leku bramkowego ad

Mechanizmy komórkowe i molekularne będące podstawą przejścia od pamięci krótkoterminowej do pamięci długotrwałej w prostym modelu zwierzęcym. Uczulenie odruchu cofania skórki pokazano w aplysii ślimaka morskiego. W pamięci krótkotrwałej bodziec zewnętrzny, taki jak wstrząs elektryczny na ogonie zwierzęcia, powoduje, że neuron czuciowy przesyła informacje w postaci sygnałów chemicznych przez synapsę do neuronu ruchowego. Struktura żadnej z komórek nie uległa zmianie. W pamięci długotrwałej powtarzane bodźce rekrutują białko wiążące się z białkiem odpowiedzi receptora genu ARP (cAMP), które aktywuje geny znajdujące się w dół i powoduje wzrost nowych synaps w komórce sensorycznej, wzmacniając tym samym związek między neurony (tj. długotrwałe wzmacnianie). 5-HT oznacza 5-hydroksytryptaminę, kwas AMPA .-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy, element odpowiedzi cyklofosforanu cykloadyny CRE, wiązanie nukleotydem G-guaniny, kinazę białkową aktywowaną mitogenem MAPK, przeciwciało NMDA anty- N-metylo-D-asparaginian i kinaza białkowa PKA A. Rysunek 2. Rysunek 2. Pamięć długoterminowa i zmiany w strukturze chromatyny. Geny związane z pamięcią długookresową mają dwa regiony: region regulatorowy (promotor) i region kodujący (wczesne geny i późne geny). Wczesne geny odnoszą się do genów, które są włączane wcześnie w procesie włączania pamięci długotrwałej i z kolei prowadzą do aktywacji późnych genów, które kodują białka niezbędne do wzrostu nowych połączeń synaptycznych. DNA genów jest owinięte wokół nukleosomów (oktamerów histonów). Połączenie DNA i nukleosomów nazywa się chromatyną. Jądra nukleotydowe skupiają się wokół regionu promotora i wymagają modyfikacji (acetylacji), aby czynniki transkrypcyjne wiązały się z regionami promotora, tak aby pamięć była przechowywana. Ta modyfikacja jest określana jako acetylacja struktury chromatyny. C / EBP oznacza białko wiążące CAAT / enhancer i czynnik transkrypcyjny TF.
Wczesne badania psychologiczne z udziałem ludzi sugerowały, że uzależnienie jest formą uczenia się, a nawrót jest uporczywą pamięcią o doświadczeniu związanym z narkotykami.12 Aby przetestować ten pomysł, badacze potrzebowali pewnego wglądu w biologiczną naturę pamięci w ogóle, a w szczególności uzależnień. . Wstępny wgląd w naturę pamięci dostarczył Eric Kandel i jego współpracownicy, którzy odkryli, że białko wiążące się z białkiem ARP (CREB) czynnika transkrypcji czynnika transkrypcyjnego działa jak przełącznik, przekształcając pamięć krótkotrwałą w pamięć długotrwałą (rysunek 1). Ta konwersja obejmuje modyfikowaną za pomocą CREB modyfikację chromatyny (Figura 2) .13
Hyma, Malenka i Nestler14-16 zbadali mechanizmy uczenia się leżące u podstaw uzależnienia w prążkowiu, krytycznym obszarze mózgu, który jest celowany przez nadużywanie narkotyków. Naukowcy odkryli, że te same kroki molekularne, które wyznaczył Kandel, jako podstawowej pamięci również odgrywają główną rolę w uzależnieniu17: aktywacja CREB i transkrypcja docelowych genów, takich jak FOSB i jego izoforma .FosB. Nagromadzenie .FosB w prążkowiu jest kluczowym krokiem w ustaleniu uzależnienia od większości narkotyków i zostało użyte jako marker molekularny dla tych procesów. Levine i in. 17 oraz Alibhai i wsp. 18 stwierdzili, że zmiany strukturalne zachodzą w chromatynie FosB w odpowiedzi na kokainę.
Test hipotezy Gateway u myszy
We współpracy z Amir Levine opracowaliśmy model myszy, który umożliwi nam zbadanie behawioralnych, elektrofizjologicznych i molekularnych efektów genetycznych poszczególnych sekwencji zażywania narkotyków.
[przypisy: przychodnia batorego, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, sanatorium grażyna ciechocinek ]

Powiązane tematy z artykułem: pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych przychodnia batorego sanatorium grażyna ciechocinek