Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 4

Zona pellucida była całkowicie nieobecna wokół jaj, które badaliśmy od członków rodziny IV-3 i IV-5. Członkowie rodziny IV-6 i IV-7 nie byli małżeństwem i nie mieszali się z partnerem seksualnym przez ponad rok. W konsekwencji nie mogliśmy postawić diagnozy dotyczącej płodności.15,17 Członek rodziny IV-2 był jedyną osobą w IV generacji z biologicznym potomkiem (ryc. 1C). Wzór dziedziczenia niepłodności w rodzinie i obecność pokrewieństwa są zgodne z homozygotyczną mutacją dla autosomalnej recesywnej cechy u dotkniętych nią sióstr. Identyfikacja mutacji ZP1
Rysunek 3. Rysunek 3. Analiza genetyczna i bioinformatyczna ZP1. Panel A pokazuje wyniki elektroforezy w żelu poliakryloamidowym (PAGE) produktów amplifikacji reakcji łańcuchowej polimerazy w regionie eksonu 7. Wyniki są zgodne z sześcioma członkami rodziny (IV-1, IV-3, IV -4, IV-5, IV-6 i IV-7) o homozygotycznej delecji i innych członkach rodziny (II-1, II-2, III-2 i IV-2) mających mutację heterozygotyczną. Panel B pokazuje normalny profil sekwencjonowania i profile homozygotycznej i heterozygotycznej delecji TTTTCCCA między kodonami 1169 i 1176 w ZP1. Sześcioro członków rodziny miało homozygotyczną delecję, a czterech miało heterozygotyczną delecję, co jest zgodne z wynikami PAGE. Mutacja prowadzi do zmiany ramki i utworzenia przedwczesnego kodonu stop, I390fs404X. Panel C pokazuje organizację domen (u góry) i modele krystalograficzne (u dołu) niezmutantów (po lewej) i zmutowanych ZP1 (po prawej). Schemat przedstawia odsłonięte części ZP1 (np. Domena transbłonowa, część domeny pelelowej, i inne domeny C-końcowe).
Startery PCR zaprojektowano do amplifikacji specyficznych regionów ZP1, a produkty wizualizowano za pomocą barwienia srebrem po PAGE. Sekwencjonowanie genów kandydujących ZP1, ZP2, ZP3 i ZP4 ujawniło, że sześciu członków pokolenia IV (czterech pacjentów i dwóch niezamężnych członków rodziny) przeprowadziło homozygotyczną delecję ramek 8 pz obejmującą nukleotydy od 1169 do 1176 w ZP1 (numer dostępu w GenBank, KJ489454). ). Czterech członków rodziny, którzy rodzili (II-1, II-2, III-2 i IV-2) miało heterozygotyczną delecję w tym samym miejscu. (Rys. 3A i 3B oraz Rys. S1 i Członek rodziny III-1 nie żył, a my nie mogliśmy uzyskać próbki DNA do analizy. Spekulujemy, że miał mutację homozygotyczną lub heterozygotyczną. Nie wykryliśmy mutacji zmiany ramki odczytu w próbie 210 chińskich kontrolek Han, ani nie wykryliśmy mutacji w dwóch publicznych bazach danych: przeglądarce 1000 Genomes (www.ncbi.nlm.nih.gov/variation/tools/1000genomes), która zawiera dane genetyczne dotyczące 394 osób pochodzenia chińskiego Han oraz Human Gene Mutation Database (www.hgmd.org).
Charakterystyka zmutowanego białka ZP1
Mutacja zmiany ramki odczytu powoduje przedwczesny kodon stop (I390fs404X), który przewiduje skrócone białko o 404 aminokwasach, z końcową sekwencją 15 aminokwasów nie posiadającą żadnej homologii z odpowiadającą sekwencją aminokwasową ZP1 (figura 3B i fig.
[podobne: Warszawa grudki chłonne w gardle, gościec objawy, grudki chłonne w gardle ]

Powiązane tematy z artykułem: gościec objawy gościec stawowy objawy grudki chłonne w gardle