Przewlekła choroba zakaźna i przyszłość opieki zdrowotnej ad

W 2000 r., Kiedy AIDS przekroczyła gruźlicę jako wiodącą zaraźliwą przyczynę zgonów dorosłych, niektórzy twierdzili, że bez pracowników służby zdrowia i infrastruktury beznadziejna lub nawet nieodpowiedzialna byłaby próba leczenia AIDS w Afryce; inni wskazywali na potencjalną oporność na leki jako powód, dla którego nie należy postępować; jeszcze inni wzywają do badań, aby pokazać, że takie terapie okazałyby się skuteczne w warunkach ubóstwa.3 AIDS dołączyło do chorób (od raka piersi i ostrej białaczki po cukrzycę i choroby wymagające interwencji chirurgicznej), które wielu uważa za nieuleczalne w ograniczonych zasobach. Fałszywe debaty pojawiły się po wprowadzeniu nowych leków na przewlekłe infekcje do świata i rynku globalnym, rozdartym przez głębokie rozbieżności.4 Większość dyskusji dotyczyła kosztów i złożoności leczenia, postrzeganych jako zaporowe; złożoność profilaktyki i jej związek z łatwym dostępem do skutecznej terapii była rzadziej badana. Terminy tych debat odzwierciedlały wcześniejsze dyskusje na temat leczenia gruźlicy.5 Choroby i przenoszenie spowodowane lekoopornymi szczepami Mycobacterium tuberculosis udokumentowano w pierwszych latach ery antybiotyków; nawet wtedy nie było oczywiste, że rozwój leków nadąży za mutowaniem patogenów. Partnerzy w zakresie zdrowia i partnerzy w Peru, 6 Rosji, 7 Lesotho, 8 Haiti, 9 i Rwanda10 leczili ponad 15 000 pacjentów z wysoce oporną na leki gruźlicą i pracowali nad poprawą kontroli zakażeń w tych warunkach. Jednak niewiele było skutecznych środków lub finansowania leczenia pacjentów z gruźlicą oporną na leki, którzy żyli w ubóstwie. Obecnie mamy ten sam dylemat w kontemplowaniu innych przewlekłych zakażeń.
Pięć istotnych lekcji można wyciągnąć z historii kontroli gruźlicy. Po pierwsze, oporność na leki ma pozostać, ale tempo jej pojawiania się może zostać spowolnione. Chociaż nadzorowana terapia z zastosowaniem schematów wielolekowych (oraz właściwe zarządzanie jakością i podażą narkotyków, dane laboratoryjne i kontrola zakażeń) mogła zapobiec rozprzestrzenianiu się lekoopornych szczepów M. tuberculosis, ich pojawienie się było nieuniknione: leki opracowano i doprowadzono do na rynku w czasie, gdy nie istniała odpowiednia platforma do dostarczania dla zapewnienia chemioterapii skojarzonej w warunkach ambulatoryjnych. Badacze, klinicyści lub organy zdrowia publicznego również nie rozumieli złożoności przenoszenia szczepów lekoopornych w gospodarstwach domowych lub instytucjach, zmienności szczepów lub immunologii gruźlicy, ani prawdopodobieństwa ponownej infekcji przed, w trakcie i po leczeniu. Nadal nie rozumiemy tych spraw w pełni. Ale wiemy wystarczająco dużo, aby spowolnić tempo nabytej i przenoszonej oporności na leki poprzez szybkie działanie w celu zdiagnozowania lekoopornej gruźlicy, w leczeniu odpowiednimi lekami i przy użyciu odpowiedniego systemu opieki oraz w celu poprawy kontroli zakażeń.
Po drugie, opracowanie solidnych platform dostarczania doprowadzi do poprawy wyników klinicznych, jeśli to, co jest dostarczane, jest klinicznie skuteczne. W ciągu ostatnich kilku dekad nieskuteczne lub przestarzałe terapie zostały uwzględnione w kręgach politycznych ze względu na koszty. Ale był to błąd kliniczny polegający na podawaniu pacjentom z oporną na wiele leków gruźlicy powtarzanych kursów leków, na które szczepy były oporne, i błędem etycznym było uznanie tych pacjentów za wyleczonych przez standardowe definicje . 12,13 A Strategia kliniczna nieskuteczna w Bostonie nie okaże się skuteczna w Peru ani na Syberii, bez względu na cenę.
Po trzecie, opieka nad pacjentami, którzy nie wymagają opieki szpitalnej, powinna przejść od szpitali do klinik i opieki środowiskowej
[przypisy: przychodnia 11 listopada, przychodnia batorego, rehabilitacja po endoprotezie biodra ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia 11 listopada przychodnia batorego rehabilitacja po endoprotezie biodra