Ilosc kwasu hipurowego w moczu

Ilość kwasu hipurowego w moczu przy wykonywaniu próby hipurowej mniejsza od wyżej podanych (próba hipurowa dodatnia) świadczy o uszkodzeniu miąższu wątroby. Chociaż założenie, na którym opiera się próba hipurowa, jest ostatnio kwestionowane przez niektórych badaczy, to jednak uważa się ją w klinice za dobrą próbę w ocenie sprawności wątroby. Zwłaszcza cenna jest ona w różnicowaniu żółtaczek. Mianowicie w żółtaczce mechanicznej i hemolitycznej synteza kwasu hipurowego nie jest zakłócona, natomiast w żółtaczce miąższowej stwierdza się jej zaburzenie. Znacznie mniejsze ilości kwasu hipurowego w moczu w tej próbie stwierdza się także w chorobach wątroby przebiegających bez żółtaczki, lecz z uszkodzeniem miąższu wątrobowego. Read more „Ilosc kwasu hipurowego w moczu”

UTRATA INTEGRACJI

UTRATA INTEGRACJI. W sytuacji, w której dominuje nauczyciel, przejawia się tendencja, aby materiał nauczania obejmował fakty i umiejętności ze sobą niepowiązane. Nauczyciel potrafi dostrzec powiązania pomiędzy osobami kolejnych prezydentów a wypadkami historycznymi w Stanach Zjednoczonych. Znajomość poszczególnych prezydentów stanowi dla niego coś w rodzaju przewodnika lub tablicy chronologicznej. Wojna w roku 1812 wiąże się z prezydenturą Jeffersona i Madisona, budowa Kanału Panamskiego z okresem Theodora Roosevelta i tak dalej. Read more „UTRATA INTEGRACJI”

Keliher powolywala sie na fakt, ze mowa – ustne porozumiewanie sie – jest narzedziem uczenia sie

Keliher powoływała się na fakt, że mowa – ustne porozumiewanie się – jest narzędziem uczenia się. Uczniowie, którzy nie mogą porozumiewać się, nie mogą się uczyć. Jedną z głównych wad metody skupiającej uwagę na osobie nauczyciela jest to, że przeszkadza uczniom w porozumiewaniu się. Wychowanie, jeśli chodzi o jego skuteczność, jak każdy inny proces społeczny, zależy od porozumiewania się. Jeżeli członkowie grupy nie mogą się swobodnie porozumiewać z przywódcą a on z nimi, ich wzajemna współpraca będzie bezskuteczna i jałowa. Read more „Keliher powolywala sie na fakt, ze mowa – ustne porozumiewanie sie – jest narzedziem uczenia sie”

Wiedza naukowa byla wtedy o wiele prostsza i dzieki naszej ignorancji moglismy miec bardziej zdecydowany sad o sprawach niz obecnie

Wiedza naukowa była wtedy o wiele prostsza i dzięki naszej ignorancji mogliśmy mieć bardziej zdecydowany sąd o sprawach niż obecnie. Im więcej dowiadujemy się o świecie i ludziach, tym bardziej nasze pewniki i łatwe uogólnienia są podważane. Zrozumiale, że zarówno nauczyciele, jak i laicy w tej dziedzinie mogą często tęsknić do dawniejszych czasów, kiedy problemy były prostsze a środki zaradcze bardziej bezpośrednie i drastyczne. Wzrastający zasób wiadomości zmusza nas jednak do uświadomienia sobie, że to, co wydaje się nam problemem prostym i symptomem, jest tylko zewnętrznym przejawem złożonych warunków, a bezpośrednie i drastyczne środki zaradcze są zarówno niewłaściwe, jak i niebezpieczne. Ponieważ nauki społeczne, włączając w to psychologię, zajmują się badaniem- organizmów, których zachowanie się jest o wiele bardziej złożone niż przedmiot badań przyrodniczych, muszą postępować naprzód wolniej i o wiele ostrożniej. Read more „Wiedza naukowa byla wtedy o wiele prostsza i dzieki naszej ignorancji moglismy miec bardziej zdecydowany sad o sprawach niz obecnie”

Nie moze byc mowy o takim postepie, jezeli my, nauczyciele, uwazamy, ze rozumienie dzieci, ich motywów postepowania i procesów uczenia sie nie jest ani potrzebne, ani wazne

Nie może być mowy o takim postępie, jeżeli my, nauczyciele, uważamy, że rozumienie dzieci, ich motywów postępowania i procesów uczenia się nie jest ani potrzebne, ani ważne. Nie może być również mowy o postępie, jeżeli ignorujemy fakt, że postawy i uczucia nauczyciela, jak również stosunek, jaki się wytworzył pomiędzy nauczycielem i klasą, mają poważny wpływ na powodzenie lub niepowodzenie programu nauczania. Dopóki będziemy uważali nauczyciela za postać centralną i dominującą w sytuacji uczenia się, dopóty będziemy postępowali, jak gdyby rozumienie dzieci i ich potrzeb było nieważne lub, w najlepszym wypadku, wyraźnie drugorzędne w stosunku do potrzeb nauczyciela, który chce przekazać materiał nauczania. STRESZCZENIE Według tradycyjnego punktu widzenia dzieciństwo jest okresem nieudolności i im prędzej dzieci przystosują swoje postępowanie do norm człowieka dorosłego, tym dla wszystkich jest lepiej. Chociaż chwalimy się, że pot rzeby dziecka rozumiemy dzisiaj o wiele lepiej niż nasi przodkowie, tradycyjny stosunek do dzieci ma jeszcze wyraźny wpływ na nasz stosunek do nich, szczególnie, gdy są w klasie. Read more „Nie moze byc mowy o takim postepie, jezeli my, nauczyciele, uwazamy, ze rozumienie dzieci, ich motywów postepowania i procesów uczenia sie nie jest ani potrzebne, ani wazne”

Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 6

Wśród pacjentów, którzy nie zostali poddani randomizacji, uzyskaliśmy kompletne dane kontrolne dotyczące wszystkich pacjentów w Szwecji i dane uzupełniające dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem umieralności na pacjentów w Islandii, ale nie uzyskaliśmy danych uzupełniających dotyczących pacjentów w Danii, którzy nie podlegały randomizacji. Dane proceduralne
Po randomizacji 93,9% pacjentów z grupy aspiracyjnej zakrzepu przeszło aspirację skrzepu; dodatkowo, 4,9% pacjentów w grupie wyłącznie PCI przeszło aspirację skrzepu (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Pacjenci byli leczeni zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, z wysokim odsetkiem pacjentów otrzymujących inhibitory płytek krwi i środki przeciwzakrzepowe przed i podczas procedury i z wysokim odsetkiem PCI dokonywanym przez radialny dostęp i obejmujący wszczepianie stentów uwalniających lek.
Wyniki kliniczne
Ryc. Read more „Aspiracja skrzepliny podczas zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 6”

Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 4

Zona pellucida była całkowicie nieobecna wokół jaj, które badaliśmy od członków rodziny IV-3 i IV-5. Członkowie rodziny IV-6 i IV-7 nie byli małżeństwem i nie mieszali się z partnerem seksualnym przez ponad rok. W konsekwencji nie mogliśmy postawić diagnozy dotyczącej płodności.15,17 Członek rodziny IV-2 był jedyną osobą w IV generacji z biologicznym potomkiem (ryc. 1C). Read more „Mutant ZP1 w rodzinnej niepłodności AD 4”